Cartagena

Geçen ay ikinci ziyaretimi gerçekletirdiim Cartagena, Kolombiya’da kolonyal mimarisi, surlar覺, s覺cakkanl覺 insanlar覺, müzii, dans覺 ve ehrin ritmiyle mutlaka görülmesi gereken bir ehir. 襤lk geliimde çok keyifli bir seyahat yapm覺, bu arada ba覺mdan çok ilginç olaylar da geçmiti:

Ünlü bir dizi oyuncusuyla tan覺mam ve 襤spanyolca örenmeme neden olan, yanl覺 telaffuz ettiimsözcük gibi. Bu kez geliim yak覺n arkada覺m Santiago’nun düünü nedeniyle idi. Yine olaanüstü bir deneyim oldu. 襤ki seyahatimle de ilgili anlataca覺m çok ey var…
Cartagena’ya ilk kez gidiim, yanl覺 hat覺rlam覺yorsam 2007 y覺l覺 idi. Babam, “Y覺lba覺 tatili için Kolombiya’ya gidiyorum, istersen sen de gel” deyince bu f覺rsat覺 kaç覺rmak istemedim. Merak覺m覺 çeken Kolombiya’n覺n yazl覺k ehri Cartagena’n覺n ismini aç覺kças覺 ilk kez o zaman duymutum. Cartagena, Kolombiya’n覺n kuzeyinde büyük bir sahil ehri. Milattan önce 4000 y覺llar覺nda yerli halk buraya yerlemi. Daha sonra 襤spanyollar bugünkü ehri 1533 y覺l覺nda kuruyorlar ve 襤spanya’da bulunan Cartagena’n覺n ismini buraya veriyorlar. ehir hakk覺nda okudukça merak覺m daha da artt覺.
Önce babamlar Avrupal覺 bir arkada grubuyla birlikte Cartagena’ya gitti. 襤ki gün sonra ben de onlara kat覺ld覺m. Birlikte oldukça keyifli bir y覺lba覺 oldukça geçirdik. Cartagena’daki y覺lba覺 tatilinden akl覺mda kalan iki olay var.
Birinci olayda arkadalarla Cafe Del Mar isimli aç覺k hava bir Lounge Bar’a gitmitik. Cafe Del Mar, surlar覺n üzerinde konumlanm覺, deniz kenar覺nda harika bir elence mekân覺. Kafan覺zda canland覺rman覺z için aa覺da gündüz vakti çekilmi resimlerini sizlerle payla覺yorum:Cafe Del Mar’覺n girii

Surlar覺n üzerine ç覺kabilmek için merdiven ç覺kman覺z gerekiyor.

Cafe Del Mar’覺n üzerinden manzara…

Arkadalar aras覺nda keyifli bir sohbet sürerken bir ara içeriye 20’li yalar覺n sonlar覺nda, haval覺 esmer bir kad覺n girdi. Cafe Del Mar’daki herkes bir anda konumay覺 kesip bu kad覺na bak覺nca ben de ister istemez yan覺mdaki arkadalara “Kim bu?” diye sordum. Kendisinin çok ünlü bir dizi oyuncusu olduu söylenince ben de arkadalarla akalamak anlam覺nda “Beni de Türkiye’den çok ünlü bir aktör Cartagena’ya geldi, sizinle tan覺mak istiyor diye takdim eder misiniz?” dedim. Masadaki arkadalardan birinin ei “Bu harika bir fikir” dedi ve yerinden kalk覺p aktristin yan覺na giderken arkas覺ndan son bir “Bekle bir dakika, aka yapm覺t覺m, birey söylemene gerek yok” demem müzikli ortamda kaynad覺. Arkada覺m覺n ei çoktan aktristin yan覺na varm覺t覺. Sonras覺nda gülümseyerek yan覺m覺za geldi ve “Seninle tan覺mak istiyor” dedi. Sonuçta bu konumalar覺n ard覺ndan kendimi bu ünlü aktristin yan覺nda buldum. Aram覺zda öyle bir diyalog geçti:
Kolombiyal覺 Aktris: “Televizyondaki kariyerine nas覺l balad覺n?”
Yalan söylemeyi beceremeyen bir kii olarak bu ii nas覺l k覺v覺raca覺m覺 düünürken akl覺ma televizyonda kat覺ld覺覺m ekonomi programlar覺 gelince“Ekonomi programlar覺yla”deyiverdim bir anda.
Kolombiyal覺 artist: “襤lginç… Ekonomi programlar覺ndan aktörlüe geçeni ilk defa duyuyorum.”
Bunlar覺 dedikten sonra niçin Cartagena’y覺 seçtiimden tutunda Kolombiya ve Kolombiyal覺lar hakk覺nda ne düündüüme kadar birçok konuda sohbet ederken masam覺zda balant覺y覺 salayan arkada覺m覺n ei tekrar yan覺m覺za geldi ve gitmek üzere olduumuzu belirtti. Ben de kendisine “Tamam, bana bedakika verin imdi geliyorum” dedim. Fakat kendisi 覺srar etti ve “imdi gidiyoruz, Serhan” deyince “peki, o zaman” deyip aktrisle vedala覺p arkadalarla birlikte ç覺kt覺m. Sonra ç覺k覺ta bana bu aktristin Kolombiya’da çok ünlü biri olduunu fakat belal覺 bir erkek arkada覺 olduu için aram覺zdaki bu konumay覺 kesmek zorunda kald覺klar覺n覺 anlatt覺. Ayn覺 günün akam覺nda bizim artist, arkada覺m覺n eini telefonla aray覺p (önceden tan覺覺yorlarm覺) benim de içinde bulunduum bir yemek organize edebileceimizi söylüyor. Bizim arkada da sa olsun beni koruma içgüdüsüyle benim Türkiye’ye dönü yolunda olduumu söylüyor ve yemek gerçeklemiyor.
襤kinci olayda ise y覺lba覺 gecesi Cartagenal覺lar meydanda toplanm覺 birbirlerinin yeni y覺l覺n覺 kutluyorlard覺. Herkes birbirine “felizaños” deyip yeni y覺l için temennilerini iletiyorlard覺. 襤spanyolcada yaz覺 dilinde “ñ” harfi “ny” harflerine tekabül ediyor. Yani “felizaños” sözcüü “felizanyos” diye okunuyor. Pozitif enerji her taraf覺 kaplam覺, herkes birbirine sar覺l覺yor, güzel temennilerini iletirken ben de bu atmosfere kendimi kapt覺rarak iyi niyet temennilerimi paylamak istedim. Etraf覺mdaki 襤spanyol arkadalar覺n tümünün anlayabilmesi için bunu 襤spanyolca yapmak istedim. Yaln覺z iyi mi duyamad覺m nedir, kulaktan dolma bir söylemle “felizaños” yerine “felizanos” deyiverdim. Etraf覺mdaki herkes bir anda sessizlie büründü. Yal覺ca bir kad覺n benim yan覺ma gelerek yüksek sesle “felizaños, felizaños;nofelizanos, porfavor” deyince yan覺mdaki Kolombiyal覺 ve Amerikal覺 arkadalar覺n hepsi birden gülmeye balad覺lar. Bir pot k覺rd覺覺m belliydi. Yine de ne olup bittiine tam olarak anlam veremediim için yan覺mdakilere “ben ne dedim imdi” diye sordum. Onlarda bana ‘años’un 襤spanyolca ‘seneler’ anlam覺na geldiini, fakat ‘anos’un 襤spanyolca ‘anüs’ anlam覺nda olduunu kahkahalar atarak anlatt覺lar. Yani ben “mutlu seneler” demek isterken “mutlu anüsler” demitim. Aç覺kças覺 k覺rd覺覺m potun ne olduunu anlad覺ktan sonra Kolombiyal覺 teyzeye de hak verdim. K覺zmakta hakl覺yd覺. Ancak, kafama bir ey tak覺lm覺t覺; etraf覺mdaki Kolombiyal覺lar覺n büyük bir k覺sm覺 襤ngilizce konumuyorlard覺. Yeni kuak iyi eitimli Kolombiyal覺lar覺n hemen hemen hepsi 襤ngilizce konuuyor, ancak geri kalan insanlar覺n hiçbirisi 襤spanyolca d覺覺nda bir lisan konumuyordu. Bu durum Latin Amerika’n覺n birçok yerinde böyleydi. Ben de aç覺kças覺 bu olaydan sonra kendi kendime akayla kar覺覺k “Serhan, bu 襤spanyolcay覺 örenmen laz覺m. Aksi takdirde ba覺n覺 yeniden belaya sokacaks覺n” dedim ve o seyahat dönüü Cervantes Enstitüsü’ne yaz覺l覺p 襤spanyolca örenmeye balad覺m. Ard覺ndan Kosta Rika Fahri Konsolosluu olarak atand覺覺mda 襤spanyolca örenmeye karar vermekle ne kadar doru bir i yapt覺覺m覺 anlad覺m. Bir de tabii 襤spanyolca 22 ülkede 500 milyonun üzerinde kii taraf覺ndan konuuluyor. ABD’de toplumun en az %20’lik bölümünde ana dil olarak konuuluyor. 襤spanyolca örenmem sayesinde 襤spanyollar ve Latinler ile çok daha rahat iletiim kurabilmemden dolay覺 çok memnunum. Latin Amerikal覺lar gerçekten de bize çok benziyorlar. Dil ve din farklar覺n覺 aradan kald覺rd覺覺m覺zda birbirine çok benzer bir kültürün içinde ve hemen hemen ayn覺 zihniyete sahibiz. Akdenizlilikten gelen bak覺 aç覺s覺yla olaylara verdiimiz reaksiyonlar, misafirperverlik, zengin mutfaklar, an覺n keyfini ç覺karma gibi birbirine çok benzeyen al覺kanl覺klar覺m覺z var. Fiziki olarak da bize çok benziyorlar. Ben Latin Amerika’ya ne zaman gitsem herkes beni kendilerinden san覺yorlar, tart覺mas覺z her zaman 襤spanyolca konuuyorlar Kosta Rika’da, Kolombiya’da, Küba’da, Brezilya’da, Arjantin’de hep böyle oldu. 襤spanyolca konumaya balad覺ktan sonra da aksan覺ma pek bir anlam veremeyip hangi Latin Amerika ülkesinden olduumu soruyorlar. Türk olduumu örenmeleri ak覺nl覺k yarat覺yor.
Tabii bu arada bizim ülkemizde eksik olmayan gerginlik ortam覺ndan dolay覺 kendi özümüzden uzakla覺p maalesef gergin, sinirli ve toleranss覺z bir toplum olma yolunda h覺zla ilerliyoruz. Bunun sonucunu ise geçenlerde okuduum bir makalede görmek mümkün. Bu habere göre ‘Gallup International Global Mutluluk Barometresi’nin sonuçlar覺 aç覺klanm覺. Dünya genelinde 54 ülkede 56 bine yak覺n kiiye son bir y覺lda kendilerini nas覺l hissettikleri sorulmu. Arat覺rma sonuçlar覺na göre dünya genelinde mutlu olanlar覺n toplam nüfusa oran覺 % 53, mutsuzlar覺n oran覺 % 13, “ne mutlu, ne mutsuzum” diyenlerin oran覺 da % 32 olarak belirlenmi. WIN/GIA Global Mutluluk Barometresi arat覺rmas覺n覺n Türkiye halkas覺n覺 gerçekletiren ve bin kii ile görüen Barem Research’e göre, Türk halk覺n覺n % 40’覺 kendini mutlu hissediyormu. Mutsuz olduunu söyleyen Türklerin oran覺 % 17 seviyesinde kal覺rken kendisini mutlu ya da mutsuz olarak tan覺mlayamayanlar覺n oran覺 ise % 42 düzeyinde gerçeklemi. Latin Amerika ülkeleri ise % 78 ile tüm dünyada mutluluk oran覺n覺n en yüksek olduu bölgeymi. Türkiye’nin de içinde bulunduu Bat覺 Asya ve Dou Avrupa’da ise mutlu olanlar覺n oran覺 % 41. Bu oran en az mutlu insanlar覺n yaad覺覺 bölgeyi oluturuyormu. Bu istatistikler size birey anlat覺yor mu? Birbirine hem karakter hem de tip olarak çok benzeyen iki insan topluluundan biri en mutlu, dieriyse en mutsuz. Hayat覺n anlam覺n覺 birçok insan ‘mutlu bir yaam sürmek’ diye tan覺mlad覺覺 varsay覺l覺rsa, bizim güzel memleketimiz Türkiye’de bir yerlerde baz覺 eyleri yanl覺 yapt覺覺m覺z覺 söyleyebiliriz.
Kolombiya’n覺n en popüler turizm destinasyonlar覺ndan biri olan Cartagena kolonyal mimarisi, surlar覺, s覺cakkanl覺 insanlar覺, müzii, dans覺 ve ehrin ritmiyle mutlaka görülmesi gereken bir yer olduu için büyük bir keyifle geçen ay ikinci ziyaretimi gerçekletirdim. Program覺mda iki Latin Amerika ülkesi vard覺. Çok baar覺l覺 geçen Kosta Rika ziyaretimden sonra 14 ubat akam覺 Kolombiya’ya vard覺m (her ne hikmetse Sevgililer Günü’nde Kosta Rika’dan Kolombiya’ya seyahat ediyordum). Bu sefer Cartagena’ya hay覺rl覺 bir i için gittim. Arkada覺m Santiago, k覺z arkada覺 Sabina ile evleniyordu. Santiago, Kolombiya eski Devlet Bakan覺 Andrés Pastrana Arango’nun olu. Pastrana ailesi hem son derece mütevazi, hem de gerçekten kaliteli insanlar. Sabina ve Santiago’nun bu mutlu günlerinde yanlar覺nda olmak istedim.
Önce San Jose-Bogota, sonra da Bogota-Cartagenaderken uça覺nda rötar yapmas覺yla gece yar覺s覺ndan sonra saatiki gibiCartagena’ya vard覺m. Havaalan覺nda beni Ricardo kar覺lad覺. Ricardo,Cartagena eski Belediye Bakan覺 GinaBenedetti de Velez’in olu. Ricardo da baar覺l覺 bir avukat.Babas覺 ve kardei ile Cartagena’n覺nönde gelen hukuk bürolar覺ndan birini yönetiyorlar.
Alt覺 sene sonra yenidenCartagena’dayd覺m. Surlardan içeri girince ehri gerçekten çok özlediimi fark ettim ve geçmiteki keyifli günlerimi akl覺mdan geçirdim. 襤htiaml覺 CharlestonSanta Teresa Oteli’ne bir kez daha giri yapt覺m. Tabii bu sefer büyük bir farkla… Beni kar覺layan dostum Ricardo’yla birlikte girdiim otelderesepsiyonist, güvenlik, bell boy dâhil önüme gelen herkesle 襤spanyolca konuuyordum.

CharlestonSanta Teresa Oteli’nin d覺ar覺dan görünümü

Ertesi gün surlar覺n içerisini biraz gezdikten sonra Ricardo ile Cuzco Peru restoran覺na gittik. Latin Amerika’da herkesin özel bir yere koyduu Peru mutfa覺n覺n en seçkin yemeklerinin keyfini ç覺kard覺m. Tam anlam覺ylabitmeyen bir ziyafetti. Hani çok lezzetli yemek yediinizde karn覺n覺z doyar, gözünüz doymaz ya, ite o misal.

Cuzco Peru Restoran覺n覺n girii

Bu ziyafetten sonra düünden evvel k覺yafet kurallar覺na uygun olarak “guayabera” almaya s覺ra geldi. Surlar覺n içinde Ricardo’nun tavsiyesiyle bir dükkâna girip guayabera gömleimi, beyaz keten pantolonumu, aç覺k renk ayakkab覺y覺 ve geri kalan aksesuarlar覺 sat覺n ald覺ktan sonra art覺k düün için haz覺rd覺m.

Guayabera’y覺 ald覺覺m dükkan

Sonras覺nda ise eski ehri, yani surlar覺n içini biraz dolat覺m. 襤te size Cartagena sokaklar覺:

Akam yemei öncesinde de düün sahipleri Pastrana ailesinin kokteyl etkinliine kat覺ld覺m. Birçok farkl覺 ülkeden gelen davetlilerin kat覺ld覺覺 bu neeli etkinliin sonras覺nda akam yemei için VelezBenedetti ailesine kat覺ld覺m. ÖnceCafe Del Mar’a gittik. Bu benim için gerçek bir nostalji oldu. Daha sonra faytonla surlar覺n içinde bulunan bir Kolombiya restoran覺na gittik. Latin mutfa覺n覺n keyfini ç覺kar覺rken bir yandan da bu harika ailenin birbirine dükünlüklerini, bir arada olmaktan ald覺klar覺 keyfi ve yüksek aile deerlerini gözlemliyordum.
Ertesi gün VelezBenedetti ailesinden Ernesto beni tipik bir Latin restoran覺na daha götürdü. Bu sefer ehrin farkl覺 bir bölgesindeki restoranda deniz ürünleri çorbas覺, köpek bal覺覺, Latinlere özel pilav ve plátano yedik (Bir tür muz. 襤ngilizce ‘plantain’ deniyor. Al覺覺k olduumuz muzun aksine ac覺 olduu için Latin Amerikal覺lar k覺zart覺p patates cipsi k覺vam覺nda yiyorlar. Latin Amerika’da tatl覺 muza dii muz, ac覺 muza erkek muz diye de hitap ediliyor). 襤te size restoranla ilgili baz覺 resimler:

Restoran覺n giriinde çektirdiim resim

Köpekbal覺覺 (gördüünüz gibi görünüü konserve ton bal覺覺 gibi, ama tad覺 daha farkl覺) ve plátano (tad覺 patates cipsi gibi, lezzetli)

Deniz mahsulü çorbas覺, Latin Amerika usulü pilav ve plátano

Restoran覺n bulunduu sokak

Öle yemeinden sonra Ernesto’nunei Violetta, olu ve olunun bir arkada覺n覺 al覺p birlikte San Felipe de Barajas Kalesi’ne gittik. Bu kalenin Cartagena için önemli büyük. San Lázaro’dabir tepenin üzerine kurulu San Felipe de Barajas kalesi stratejik konumuyla ehre denizden ve karadan geleceklere kar覺 hâkim bir ekilde konulanm覺t覺r. Kale 襤spanyollar taraf覺ndan 1536 senesinde, yani kolonyal dönemde ina edilmitir. 1984 y覺l覺nda UNESCO San Felipe de Barajas kalesini Cartagena ehrinin tarihi merkeziyle birlikte Dünya Miras覺 listesine alm覺t覺r. 1990 y覺l覺ndan bu yana kale, Kolombiya hükümetinin yabanc覺 delegasyonlar覺 a覺rlad覺覺, bakanl覺k zirveleri ve bakanl覺k toplant覺lar覺n覺n gerçekletirildiiçeitli resmi sosyal ve kültürel etkinliklere hizmet etmekte. Kaleturistlerin de ziyaretine aç覺k. 襤te, size San Felipe de Barajas Kalesi’ni ziyaretimden çeitli kareler:

Kaleyi ziyaretimizden sonra otele dönerken aa覺daki resimleri çektim:

Otele döndükten sonra düüne daha vakit vard覺. Ben de surlar覺n içinde biraz daha dolamaya karar verdim ve aa覺daki resimleri çektim:

Hiç canl覺 müzik yap覺lan bir süpermarket gördünüz mü? 襤te size Cartagena’dan bir market videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=CPH5U2RQxHo

Size daha iyi fikir vermesi aç覺s覺ndan Cartagena sokaklar覺nda çekmi olduum videolar覺 da paylamak istiyorum:

https://www.youtube.com/watch?v=-tu6onZ9kfw

https://www.youtube.com/watch?v=64irgd3namA

https://www.youtube.com/watch?v=Su59SYRKLAs

Kilisedeki törenin balamas覺na iki saat kala otelime geldim, haz覺rland覺ktan sonra lobiye indim. Santiago’yu görünce yan覺na gittim, k覺sa bir sohbetten sonra düün töreninden bir saat önceaa覺daki resmi çektirdik:

Sonras覺nda Pastrana ailesinin minibüsüyle kiliseye gittik. 襤çeride güzel bir ortam vard覺. Köede konumlanm覺 orkestraysabu mistik havay覺 tamaml覺yordu. Yar覺m saat bekledikten sonra ailelerinin eliinde önce damat, sonra da gelin içeriye girdi. 襤te size seremoninin balang覺c覺:

https://www.youtube.com/watch?v=3Rrkt48l-Eo

Kilisedeki törenden ve k覺y覺lan nikâhtan sonra s覺ra elenmeye geldi. Surlar覺n üzerindeki bir baka harika ortamda gerçekleen akam yemei, daha sonra yerini sabah覺n ilk 覺覺klar覺na kadar sürecek bir elenceye b覺rakt覺. Bu elencenin balang覺c覺nda sempatik arkada覺m Santiago ve birbirlerine çok yak覺t覺klar覺n覺 düündüüm ei Sabina ile çektirdiimiz k覺sa metrajl覺 video (esas覺nda resim çektirmek istemitik ama resim k覺vam覺nda bir video ortaya ç覺kt覺):

https://www.youtube.com/watch?v=oYH9x92t3ew

Bizde nas覺l düünlerde yemekten sonra herkes kendini dans pistine at覺p dans etmeye ve göbek atmaya balarsaKolombiyal覺lar da dier Latinler gibi kendilerini dans pistine at覺p salsa, merenge gibi Latin danslar覺n覺 hakk覺n覺 vererek yap覺yorlar. Bu kez de Latin Amerikal覺lar dans etme, elenme ve an覺n keyfini ç覺karmadaki ustal覺klar覺n覺 sergilediler. Muhteem bir ortam vard覺. Müzik harikayd覺. Dünya mutluluk endeksinde en üst s覺ralarda yer alan Latinler bunun rastlant覺 olmad覺覺n覺 bir kere daha kan覺tlam覺lard覺. Bizdeki a覺r abilerden, kas覺nt覺 tiplerden, bakalar覺n覺 sürekli yarg覺lar ekilde davrananlardan eser yoktu. Orada “etraf覺mdakiler ne düünür” diye kafas覺na takmayan, elenmek üzere orada bulunan herkes an覺n keyfini ç覺kar覺yordu. Ben de dahil olmak üzere…
Ertesi gün dönme vakti gelmiti. Üzgündüm. Bogota’dan New York’a indim. Türk Hava Yollar覺’nda bini kart覺m覺 al覺rken bir a覺r abimiz arkadan gelerek kolunu önüme koydu ve benim bini kart覺m覺 vermek üzere olan yetkiliye “Ht, sen bana baksana bakiyim. Türkçe biliyor musun?” dedi ve yeil pasaportunu kontuar覺n üzerine koydu. Görevli ak覺n bir ekilde “Evet, biliyorum” dedi. Sonras覺nda “Bu kad覺n ne dediimizi anlam覺yor, Türkçe bilmiyor, una derdimizi anlatsana” dedi.
O dakikaya kadar hâlâ bir önceki geceden kalma Latin müzikleri kafamda dola覺rken ve son derece neeli bir havadayken otuz saniye içinde Latin Amerikal覺l覺覺 bir kenara b覺rak覺p Anadolu’nun has delikanl覺s覺na dönüüp adama ters ters bakt覺ktan sonra unlar覺 söyledim: “u anda bini kart覺 ilemlerim yap覺l覺yor. Ne söyleyecekseniz s覺raya girin, s覺ran覺z gelince söyleyin.” Adam ka覺n覺 çat覺p tam bana ters birey söylemek üzereyken (ben de gard覺m覺 alm覺t覺m bu arada) ilemimi yapan yetkili araya girdi ve d覺ar覺da bulunan amirine seslenerek onun devreye girmesini salad覺. Sonra bana “Kusura bakmay覺n” diyerek bini kart覺m覺 uzatt覺. Azeri kökenli olduunu anlad覺覺m yetkiliye teekkür ettikten sonra oradan ayr覺ld覺m. Bu olay beni bir anda kendime getirdi. Memlekete dönü yolundayd覺m…

襤lginizi ekebilir
Yorumlar ( 0 )
Bu yaz覺 hakk覺nda ilk yorumu siz yap覺n...
Yorumlar覺n覺z i癟in